SÜKU analüüs

Aprillis 2022 käivitasime Tartu Linnavalitsusega koostööprojekti, mille käigus vaatlesime lähemalt tulevase Süku asukohta, võimalikke disainilahendusi ja  projekti potentsiaali olla jätkusuutliku ehituse näidiseks.

Projekti teostaja: PAKKu uurimisrühmad
Tellija: Tartu Linnavalitsus

Südalinna kultuurikeskuse (Süku) ja seda ümbritseva väliruumi eesmärgiks on kliimapositiivsus. Arhitektuurivõistluse fookusesse on seatud nutikate ehituslahenduste kasutamise ning loodus- ja tehiskeskkonna integreerimine. Hoone ehitamine ja igapäevane kasutamine peab olema energiatõhus ja keskkonnasäästlik. Süku soovib anda oma panuse ehituse rohepöördesse ja olla projekteerimismeetoditelt innovatiivne, sh puitarhitektuuri edendamisel.

Sellest lähtuvalt otsustasime koondada teadmised 2021. aastal erialastuudios kogutud teadmised ja koostada analüüs ning süntees tugenditöödest. Samuti viisime läbi uuringu arhitektuursete otsuste mõjust hoonete süsiniku jalajäljele.

Koostööprojekti eesmärgiks oli koondada, luua ja visualiseerida materjali Süku arhitektuurivõistluses osalevatele tiimidele ja hindamiskomisjonile aitamaks neil teha otsuseid Süku hoone süsiniku jalajälje minimeerimiseks.

ELEMENTaarne: südalinna kultuurikeskus - tudengite tööde analüüs ja süntees

2021. aastal EKAs toimunud erialastuudio uuris jätkusuutliku ehituse võimalusi paindliku programmiga kultuurikeskuse projekteerimisel algoritmiliste disainimismeetoditega, lähtudes modulaarse puitarhitektuuri põhimõtetest.  Modulaarsust vaatlesime erinevates skaalades: algelemendid, neist koosnevad moodulid ja paljudest moodulitest koosnevad koostud, lõpetades terve hoonega.

Kuidas sobitada minimaalse süsiniku jalajäljega hoonekompleks Tartu kesklinna parki, luues võimaluse paindliku programmi ja kultuurse linnasüdamiku tekkeks? Kuidas kasutada modulatsiooni inimmõõtmelise ruumi loomiseks suures kompleksis ja samas pakkuda võimalusi hoone paindlikuks jätkamiseks? Kuidas eristada avalikud, poolavalikud ja privaatsed kogunemiskohad?

Stuudio käigus otsisime erinevaid strateegiaid, kuidas suhestub hoone(d) linnaruumiga, kuidas luua toimiv ja multifunktsionaalne kultuurikeskus, millised ja mis mahus funktsioonid peaksid olema kaasatud.

PAKKu ettepanek on kasutada tudengite poolt loodud disainilahendusi uuringu aluseks. Näeme uuringut jaotumas kaheks:

1) Stuudio kokkuvõttev analüüs

2) Stuudioprojektidest sünteesitud teadmised

TEGEVUSED

Stuudio kokkuvõttev analüüs

  • Kohalüüs: asupaiga analüüs ja alternatiivsed pakkumised tudengite töödest. Ajaloolised kihistused, pinna kõrgusmudeli võimalikud lähenemised.
  • Programmilüüs: brutopinna vähendamise põhjendatus, programmi juurde panek või vähendamine. Ühendused ümbritsevaga ja sellest tulenev paiknemine.

Stuudioprojektidest sünteesitud teadmised

  • Puitees: biogeense materjali argumentatsioon, identiteediloome läbi materjali, analüüs süsinikule, ruumi paindlikusele, konstruktsiooni kergusele, materjali kohalikkusele jne. Modulaarsus ja elementaarsus.
  • Kohatees: kontekst, uued ühistranspordi ühendused, linnaehituslikud ideed, pargi tundlik tihendamine.
  • Programmitees: ruumipaindlikkus.


RAPORT: ELEMENTaarne südalinna kultuurikeskus 4.2022 

Publikatsioon: Tartu Kultuurikeskus. Arhitektuurne projekteerimine 01.–05.2021Uuring: arhitektuursete otsuste mõju hoonete süsiniku jalajäljele

Uuring koosneb kahest osast:

1) Teadustööde analüüs

2) Võrdlev analüüs koos näidisprojekti loomisega

Esimene sisaldab teadusartiklite põhjal tehtavat uurimistööd. Teine osa teostatakse olevate projektide alusel, millele tehakse puidust tehasemaja replikatsioon ning algset ja loodud lahenduse süsiniku jalajälge analüüsides võrreldakse kahte erinevat ehitusmeetodit (st tänapäeva tavapraktika vs tehasemaja). Tervikuna annab uuring ülevaate erinevate hoone osade proportsionaalsest panusest süsinikuheitesse, võrdleb erinevate materjalide ja erinevate elukaare etappide osakaalu selles. 

Töös kasutatakse Tallinna Linnavaraametile projekteeritud 2 x 3000 ruutmeetrise hoone projekti ning arvutusi. Lisaks tehakse juurde väiksemas mahulise hoone võrdlus - selleks valitakse olemasolev projekt, mis projekteeritakse tehasemajana ning mõlemate puhul viiakse läbi süsiniku jalajälje analüüs.

TEGEVUSED

  • Teadusartiklite töötlemine.
  • Referentsprojekti leidmine ja süsiniku jalajälje analüüs.
  • Tehasemaja replikatsiooni loomine ja süsiniku jalajälje analüüs.
  • Infograafi ka disain ja vormistamine.

Uuring:  Hoone jalajälje vähendamine kasutades taastuvaid ressursse ja ringmajanduse põhimõtteid