Uurimispaketid

HüppePAKK

EKA HüppePAKK on intensiivne loovuurimuslik ideekorje, kus läbi disainisprintide ja disainuurimuste kaasame arhitektuuriteaduskonna tudengitest teaduriteni, ettevõtte uue innovaatilise lahenduse väljapakkumiseks.

Toote ja lahenduse idee otsing on suunatud eeskätt kindlale praktilisele eesmärgile ehk uue tootekontseptsiooni leidmiseks või mõne konkreetse hoone planeerimiseks. Otsing viiakse läbi PAKKu platvormil (Mustermajad, sLender) või kliendi poolt etteantud tehnoloogiate ja meetodite kombineerimisel ja uuenduslikul viisil või kontekstis kasutamisel. Otsingu tulemusena pakume välja palju erinevaid ideid, mis lähtuvad etteantud lähteülesandest, kuid tihtipeale esitavad ka väljakutse lähteülesandes määratud raamidele.

Töömeetodid otsingu läbiviimiseks:

 • häkaton ja minikonkursid;
 • disainisprindid;
 • disainiuurimused erialastuudiotes.

LävePAKK

EKA LävePAKK on võimaliku ideeprojekti loovuurimuslik analüüs, kus läbi disainlahenduste ja teostatavusuuringute võimaldame koostööpartneril jõuda arusaamani projekti võimalustest ja võimekusest.

Tegemist on ehitiste ja planeeringute majanduslike, sotsiaalsete, tehniliste, ajalise ja organisatsiooniliste võimaluste ning keskkonnamõju analüüsiga, mille eesmärk on hinnata selle lahendusvõimalusi ja otstarbekust.

Teostatavusuuring hõlmab ehitiste võimalike asukohtade ja tehniliste lahenduste võrdlevat analüüsi, piirangute väljaselgitamist ning kujunduslikke, arhitektuuri, funktsiooni, ehitustehnilisi ja -tehnoloogilisi vajadusi rahuldava tegevuskava väljatöötamist. Teostatavusuuringu tulemusena koostatakse uuringu aruanne ning esitatakse soovitused võimalike lahenduste osas.

Väljundid:

 • eeluuring arhitektuurikonkurside korraldamiseks;
 • ruumiliste arengukavade koostamine;
 • ruumilise keskkonna ja linnaehituslike situatsioonide analüüsid;
 • hoonete ideekavandid;
 • projekteerimisjuhendid.

TüvePAKK

EKA TüvePAKK on süsteemne loovuuring uue arengusuuna loomiseks, kus läbi eksperimentaalarenduste ja ekspertteadmisi kaasates aitame sektoril mööduda juurprobleemidest ja piiravatest arengutakistustest.

Eksperimentaalarendus põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse.

EKA TüvePAKK loob tulemusena väärtust, mis on rakendatav valdkonnaüleselt.TugiPAKK


EKA TugiPAKKiga saab ettevõtte aidata kaasa eriala teaduspõhisele arengule, hoides end kursis kõige innovaatilisemate lahendustega kui ka toetada käimasolevaid loovuurimusi kohaliku erialase kompetentsi tekkimiseks.

PAKKu eesmärgiks on luua meeskond ettevõtetest, kes soovivad toetada teaduse suuremat kaasatust erasektoris ja panustada neile olulise sektori arengusse. Pakume võimalust:

 • olla toetaja kliimaneutraalse ehituse ideed kandvale uurimiskeskusele;
 • saada esimesena call to action tüüpi üleskutsed rahastusmeetmetest;
 • toetada sektori arenguks vajalike alusuuringute läbiviimist ja uute platvormide ülesehitamist;
 • olla osa seadusloome protsessist;
 • panustada PAKKu projektidesse enda toote või teenuse spetsiifilise oskusteabega;
 • luua sisendit teadustööle (magistrandid, doktorandid);
 • kasutada PAKKu projekte ning loodud sisu enda sisuturunduse allikana;
 • omada kohta logoga meie kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel;
 • tutvustada oma tooteid ja teenuseid arhitektuuritudengitele;
 • toetada käimasolevad teadustöid ja temaatilisi loovuurimusi (eksperimentaalsed või teoreetilised tööd, mida kasutame uute teadmiste, nähtuste ja vaadeldavate faktide põhialuste määratlemisel).