Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus on EKAs 2021. aastal asutatud uurimiskeskus. Tegeleme puidu omaduste võimendamisega ning projekteerime ruumi, mis on vaid puitarhitektuurile omane. Seega tegeleb PAKK ruumikultuuri eetiliste ja esteetiliste omaduste teadusliku võimendamisega. PAKKu eesmärk on tekitada siiret teaduse ja tööstuse vahel. Tahame olla partneriks avalikule- ja erasektorile, et integreerida rohepööret Eesti ehituskultuuris.

Miks?

PAKKu asutamine on vastus viimastel aastakümnetel eskaleerunud kliima- ja keskkonnaprobleemidele. Hoonete ehitamine, kasutamine ja renoveerimine nõuab märkimisväärses koguses energiat ja mineraalseid tooraineid. Kogu tarbitavas energias on hoonete osakaal ca 40 %. Puu seob kasvades õhust süsihappegaasi ja talletab selle endas ka pärast maha võtmist. Seetõttu on oluline tõsta ehituses puidu kasutust ja vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkivat keskkonnajalajälge. Lisaks on ehitusvaldkonna killustatus, projektipõhine lähenemine ja pikaajaliste ehitusinvesteeringute plaani puudumine viinud fookuse kõrvale terviklahenduste ja mitmekülgse elukeskkonna loomiselt.

Viimastel aastatel kinnitavad rahvusvahelised ja kohalikud arengustrateegiad vajadust mainitud probleemidega tegeleda. Seetõttu tundub kohane luua rakenduslik tööriist PAKKu näol, pakkudes teaduse ja tööstuse koostöös välja reaalseid lahendusi. Riiklikul tasemel kirjeldab sellise koostöö vajalikkust “Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035”.

Mida?

Uurimiskeskuse teadussuunad on jagatud kolmeks alateemaks: ehituse rohepööre, tööstuse digipööre ja uued meetodid puidust tehasemajade projekteerimisel. PAKK uurib ja arendab masskohandamist ehituse ja linnaplaneerimise kontekstis, arendades elemendi ja mooduli tasandil senisest paindlikumaid masstoodetavaid süsteeme. Modulaarne lähenemine ehitusele loob aluse ringmajanduslikule ehituspraktikale ja madala keskkonnamõjuga hoonete projekteerimisele. Uurimissuundade väljundiks on meetodid ja tööriistad, mis võimaldavad arhitektil arvestada tootmise ja ehituse tehniliste tingimustega juba loomeprotsessi alguses.

Kuidas?


PAKK teostab vähesel määral alusuuringuid ning rakendab eelkõige kaht, rakendusuuringuid ja eksperimentaalarendust, millel on seos ka keskuses pakutavatele uurimispakettidega. Rakendusuuringud ehk algupärased uuringud on uute teadmiste saamiseks ning need on suunatud eeskätt kindlale praktilisele eesmärgile. Partnerite olemasolevaid tehnoloogiaid ja meetodeid kombineeritakse ja rakendatakse uuenduslikul viisil või kontekstis ning tulemused on rakendatavad toodetele, toimingutele, meetoditele või süsteemidele. Eksperimentaalarendused põhinevad uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loovad uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse. Need arendused on üksikute projektide ülesed, eelkõige peamiste uurimissuundade arendamine.


UURIMISRÜHMAD

Mustermaja uurimisrühm 
Mustermaja uurimisrühm arendab modulaarset ja tehases toodetavat süsteemi, millega saab luua ümbritsevale keskkonnale ja hoone kasutajate vajadustele kohandatud puithooneid.

Uurimisrühma juht: Renee Puusepp


Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm
Uurimisrühma töö on suunatud eksperimentaalse puitehituse innovatsioonile, mis otsib eelkõige uuenduslike arhitektuursete lahenduste abil võimalusi kvaliteedihüppeks. Olulisel kohal on siin nö inseneeritud puit, ehk erinevad liimpuittooted ja integreeritud disain, kus disain, analüüs ja optimeerimine algoritmilises mudelis toimuvad samaaegselt.

Uurimisrühma juhid: Sille Pihlak, Siim Tuksam

Koostööpartnerid